No Cure No Pay


 

Terug naar begin

Werkwijze - Onze inzet is gewaarborgd

Beroepsfouten - Advocaten, accountants, notarissen  Werkwijze

  1. Onderzoeksfase - Vrijblijvend

  Bij het eerste contact (introductie per telefoon 020-6263177 of per e.mail info@eurolawyers.nl) met een van onze juristen dient de client aan te geven om wat voor zaak het gaat en welk financieel belang in het geding is. Vervolgens wordt de client verzocht om alle relevante stukken (in kopie) toe te zenden. Op basis van deze stukken + de eventuele mondelinge informatie wordt de zaak geinventariseerd en geanalyseerd.

  Aan deze fase zijn voor de client geen kosten verbonden. Bovendien is deze fase voor beide partijen geheel vrijblijvend. De client kan besluiten de zaak niet in behandeling te geven en EuroLawyers kan eveneens besluiten de zaak niet in behandeling te nemen. Indien de zaak voldoende sterk wordt geacht en er ook reele verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn wordt een offerte (zie hierna 3) uitgebracht.


  2. Behandelfase

  Nadat er schriftelijk overeenstemming over de offerte is bereikt volgt de behandeling en wordt een plan van aanpak opgesteld. In het geval een gerechtelijke procedure moet worden aangespannen wordt door EuroLawyers in overleg met de opdrachtgever een advocaat ingeschakeld die formeel de procedure zal gaan voeren. Uiteraard wordt de opdrachtgever over het verloop van de zaak op de hoogte gehouden.
  3. Offerte Honorarium - 1/3 van de opbrengsten - Kosten

  De offerte bevat de voorwaarden op basis waarvan de zaak in behandeling kan worden genomen en wordt het honorarium afgesproken. Bij een succesvolle afloop komt in de regel 1/3 deel (excl. btw) van de opbrengsten aan EuroLawyers toe. Afhankelijk van de zaak en het belang kunnen er evenwel afwijkende honorariumafspraken (vast bedrag al dan niet in combinatie met een percentage) worden gemaakt. Advocaatkosten zijn voor rekening van EuroLawyers. Griffierechten, deurwaarderskosten, kosten deskundigen, kosten verhaalsonderzoek, beslagkosten, kosten getuigenverhoren komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden slechts gemaakt in onderling overleg. Bij verlies van de zaak komen de zgn. geliquideerde kosten voor rekening van de opdrachtgever. Dit zijn in de regel geen hoge bedragen. De gemaakte advocaatkosten blijven evenwel ook bij verlies voor rekening van EuroLawyers.


  Beroepsfouten Advocaten Accountants Notarissen Makelaars

  Iedereen maakt fouten, zo ook advocaten, accountants, notarissen, belastingsadviseurs, makelaars, etc. Vaak ziet men dat degene die door een beroepsfout schade heeft geleden er weinig heil in ziet om de schade te verhalen omdat men meent dat bijvoorbeeld een advocaat niet graag een collega-vakbroeder zal willen aanpakken. Ten onrechte meent EuroLawyers, indien iemand een fout heeft gemaakt of aantoonbaar tekort is geschoten bij de begeleiding van zijn client waardoor schade is ontstaan heeft de benadeelde recht op vergoeding van die schade. Daarnaast is een advocaat, evenals de accountant, de notaris en de belastingadviseur verplicht verzekerd, zodat deze zelf geen financieel nadeel zal ondervinden van de gemaakte beroepsfout en in de regel dan ook geen moeite heeft met een aansprakelijkstelling. De aansprakelijkstelling wordt daarbij door de verzekeringsmaatschappij afgewikkeld zodat de bestaande relatie tussen client en adviseur niet verstoord hoeft te raken. Inmiddels heeft EuroLawyers zeer vele beroepszaken, waarbij substantiele bedragen in het geding waren, met succes afgerond.